Artefiletika pre súrodencov

Čo je artefiletika?

Arte - znamená umenie, ale nie len to v galériách, ale aj to “domáce” všadeprítomné v každodennom živote. Druhá časť slova - filetický, znamená prepojenie emocionálneho a sociálneho rozvoja s rozvojom intelektuálnym.

Artefiletika - je názov pre špecifický prístup uplatnenia umeleckých aktivít vo všeobecnom vzdelávaní a vo výchove. Bola inšpirovaná atreterapiou, ktorá vychádza z výtvarných techník. Ale v artefiletike môžeme pracovať nielen s výtvarnými ale i hudobnými, dramatickými, leterárnymi metódami využívanými vo výchove a vzdelávaní.

Artefiletika dáva našim klientom (deťom - súrodencom, ktorým je táto forma intervencie CVI TT určená) priestor vyjadrenia sa cez umenie (zatiaľ hlavne cez to výtvarné). Zameriava sa na účinok umenia na psychiku a vnútorný svet človeka. Deti spoznávajú iný rozmer výtvatného umenia. Nejde o zameranie sa na výkon, o dokonalosť, ale možnosť vyjadriť svoje pocity, prežívanie tu a teraz. Vďaka výtvarným technikám vyjadrujú svoje aktuálne radosti i starosti. Počas tvorenia sa nezameriavame na prevedenie výtvarného dielka po stránke umeleckej, ale pocitovej.


Prečo pre súrodencov?

Vieme, že aj súrodenci detí so zdravotným znevýhodnením majú svoje aktuálne potreby a prežívanie. Stáva sa, že práve tieto deti nedostávajú toľko pozornosti a ich prežívanie v rodine so súrodencom so zdravotným znevýhodnením býva často náročné. Preto venujeme časť našej intervencie aj im a dávame im priesor na uvedomenie si, popísanie a prežitie svojich emócií, nálad a celkového vnútorného prežívania.

1. stretnutie “Pocity na tvári”
2. stretnutie “Živly v nás”
3. stretnutie “Spoločný vianočný stromček”
4. stretnutie “Korčuľovanie farbičkami na Labuťom jazere”
5. stretnutie “Fašiangy v maskách”
6. stretnutie “Jarná lúka plná chrobáčikov”